Přeskočit na obsah

ETICKÝ KODEX

Ctíme principy demokratického státu a právo na informace, které zajišťuje čl. 17 Listiny práva svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Respektujeme právo veřejnosti na objektivní obraz skutečnosti. V obsahu webu www.kocicinoviny.cz netolerujeme potlačování základních práv a svobod, jakoukoliv formu diskriminace ani propagaci extrémistických názorů. Dodržujeme platné právní předpisy, dbáme na práva na ochranu osobnosti i práva k autorským dílům.

Kočičí noviny byly založeny primárně pro radost a potěšení. Vznikly jako online prostor pro dobré zprávy, které pro radost a potěšení píší kočičí lidé, tedy redaktoři, novináři. Dokumentem Etický kodex vyjadřujeme vědomí odpovědnosti za svoji tvorbu, redakční, potažmo novinářskou činnost a deklarujeme, že veřejnosti předáváme objektivní, pravdivé a nezkreslené informace. Právo na informace stavíme při vytváření obsahu na první místo, současně usilujeme o dosažení našeho prvotního cíle, tedy přinášet radost a potěšení formou dobrých zpráv.

 • Nemanipulujeme. V redakčním obsahu odlišujeme fakta od subjektivních názorů a stanovisek, které označujeme jako komentáře, glosy, sloupky apod.
 • Pracujeme se zdroji. Informace, relevantní pro zpravodajství, ověřujeme z více zdrojů. Výjimkou jsou články, které z podstaty toto ověření nepotřebují, např. stanoviska odborných institucí, vlády ČR, rozhovory apod.
 • Na zdrojích informací jsme nezávislí, nepodléháme zájmům kohokoliv. Důsledně se vyhýbáme střetu zájmu. Striktně oddělujeme redakční články od článků inzertních a obchodních, které označujeme jako inzerce, komerční sdělení, spolupráce, tisková zpráva apod.
 • Při práci zásadně dodržujeme etické zásady a obecně platné normy slušného chování, což dokládá tento Etický kodex. To platí pro všechny pracovníky a spolupracovníky webu, kteří pravidla Etického kodexu dodržují při práci i veřejném projevu na osobních sociálních sítích. Vyznáváme profesionální a kultivovaný projev, důvěryhodnost, serióznost a morální hodnoty.

Dobrovolně se zavazujeme k dodržování pravidel Etického kodexu Syndikátu novinářů ČR, tedy:

 • zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,
 • respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky,
 • dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,
 • hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií,
 • neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti,
 • nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat,
 • odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé informace,
 • odmítat jakékoli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení,
 • přijímat pouze úkoly srovnatelné s profesionální důstojností novináře,
 • nepoužívat nepoctivé prostředky k získání informace, fotografie nebo dokumentu nebo využívat k tomu dobré víry kohokoliv.

Dokument Etický kodex v současné podobě byl zveřejněn a deklarován na webu www.kocicinoviny.cz dne 30. dubna 2022.