Přeskočit na obsah

OCHRANA SOUKROMÍ

PRIVACY POLICY / ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument popisuje ochranu soukromí, tj. způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji, které se vážou na webové stránky www.kocicinoviny.cz.

Na webové adrese www.kocicinoviny.cz najdete Kočičí noviny. Byly založeny primárně pro radost a potěšení. Vznikly jako prostor pro dobré zprávy, které pro radost a potěšení píší kočičí lidé, tedy redaktoři. Více v sekci O nás.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 3. ledna 2023.


Obsah dokumentu:

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů

1.2. Co jsou to osobní údaje?

2. ZÍSKÁVÁNÍ, SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Na jakém základě a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme ?

2.1.1. Účely zpracování osobních údajů

2.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

2.2.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

2.2.2. Jaké zdroje využíváme k získání osobních údajů?

2.3. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

2.4. Doba uchování osobních údajů

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nazývaná také „GDPR“).

Správce osobních údajů – provozovatel webu: Ing. Radka Křivánková, IČ: 75436698, Čučice 88, 664 91 Ivančice (dále jen Správce). Kontakt na správce osobních údajů: spravce@kocicinoviny.cz.

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož nejsme orgánem veřejné moci či veřejným subjektem; naše hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, rozsahu nebo účelům vyžadují široké pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů.

1.1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je důležitou součástí našich interních procesů. Jako správce osobních údajů využíváme dostupné možnosti, ve svých postupech ctíme a respektujeme dané standardy, využíváme příslušné technologie.

Na našich stránkách se stejně jako na dalších stránkách partnerské sítě společnosti Seznam.cz můžete setkat s jednotným systémem na správu cookies a dalších dat o užívání webu, Consent Management Platform CMP. Respektuje nový tržní standard TCF 2.0 (Transparency and Consent Framework). Umožňuje podrobné nastavení cookies. Navíc je platné na na všech stránkách subjektů, které tento systém využívají. Není tak nutné provádět volbu u každého subjektu samostatně.

Na našem webu dodržujeme zejména následující zásady ochrany osobních údajů:

 • a) Osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou a/nebo účelem zpracování (více o účelu zpracování v článku 2);
 • b) Osobní údaje chráníme prostřednictvím bezpečnostních prostředků, které zabraňují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití;
 • c) Srozumitelně informujeme o zpracování osobních údajů, povinnostech a právech, která z tohoto zpracování vyplývají. Práva subjektu osobních údajů detailně popisuje článek 3;
 • d) Zavedli jsme a udržujeme odpovídající technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;
 • e) Osobní údaje zásadně nepředáváme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy máme souhlas, ukládá to nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem.

1.2. Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji se v souladu s provozem našich webových stránek rozumí zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • a) identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • b) kontaktní údaje, jako např. emailová adresa příp. adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo;
 • c) další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2. ZÍSKÁVÁNÍ, SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

S ohledem na svou podnikatelskou činnost jsme povinni zpracovávat některé osobní údaje, a to zejména pro účely plnění zákonných a smluvních povinností. V tomto ohledu bychom bez využití osobních údajů své služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje tedy shromažďujeme a zpracováváme za účelem poskytnutí služby.

Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu shromažďujeme a zpracováváme za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelskému účtu, který je jednou z našich služeb.

Se souhlasem pak můžeme využívat osobní údaje získané přes webové rozhraní za účelem zasílání newsletteru či obchodních sdělení (dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), příp. za dalšími účely, se kterými subjekt údajů souhlasil.

Nad tento rámec dále zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies, ukládané do internetového prohlížeče, pro účely analytické činnosti, provádění uživatelské podpory, zjišťování, jakým způsobem naše webové stránky návštěvníci využívají a zlepšování našich služeb. Právním základem tak je náš oprávněný zájem, který spočívá ve zlepšení našeho zboží a služeb a webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě souhlasu, který subjekt uděluje potvrzením na webovém rozhraní poté, co byl na používání cookies upozorněný prostřednictvím tzv. cookies lišty a měl možnost seznámit se s těmito Zásadami a Zásadami Cookies.

Nastavení souborů cookies lze také upravit nebo odmítnout v nastavení internetového prohlížeče. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích:

2.1.1. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost související s těmito webovými stránkami jako médiem a pro poskytování co nejkvalitnějších služeb.

Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, jednak osobní údaje, které jsme oprávnění zpracovávat bez souhlasu daného subjektu, jednak osobní údaje, které zpracováváme pouze se souhlasem daného subjektu údajů.

Bez souhlasu subjektu údajů jsem oprávněni zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • a) plnění služeb, které vyplývají z uzavřených smluv. Službou se rozumí i registrace na našich webových stránkách, přitom plněním smlouvy je i zpracování osobních údajů v rámci akcí a soutěží, které můžeme pořádat a kterých se subjekt údajů dobrovolně účastní;
 • b) zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, zejména zlepšování stávajících a vývoj nových služeb, zajištění bezpečnosti webových stránek, provádění anonymizovaných analýz a měření návštěvnosti a čtenosti apod.;
 • c) plnění povinností, které jsou uloženy právními předpisy, plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.

Pouze se souhlasem subjektu údajů jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • d) péče o klienty nad rámec plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů, které zahrnují zejména marketingové činnosti, výzkum trhu, analýza chování návštěvníků webu, získávání zpětné vazby ohledně našich produktů, zasílání newsletteru, šíření informací o našich službách, zobrazování reklam apod.

2.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje) a identifikační údaje (jméno, příjmení u klienta fyzické osoby, u podnikatele také IČ a DIČ). Dále zpracováváme osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies, na základě souhlasu uděleného prostřednictvím cookies lišty.

2.2.1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů se odvíjí od účelu, k jakému příslušné zpracování směřuje a toho, v jaké pozici vůči nám vystupuje daný subjekt údajů. Rozlišujeme tak uživatele našich služeb/naše zákazníky a obchodní partnery, nebo „jen“ návštěvníky webu.

V případě uživatelů našich služeb zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnou v souvislosti s využíváním našich služeb, např. registrací či přihlášením k odběru newsletteru, resp. v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání této služby. Zpravidla jde o údaje, které uživatelé poskytují při registraci k některé z našich služeb. Přesný rozsah zpracovávaných údajů závisí na charakteru služby a poskytnutých údajích, jde zejména o:

 • emailovou adresu, jméno a příjmení, příp. přezdívku.

V případě obchodních partnerů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnou v souvislosti s realizací spolupráce. Jde zejména o:

 • emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení (podnikající fyzickou osobu nebo kontaktní osobu či osobu oprávněnou jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu), fakturační údaje, zejména IČ u podnikajících fyzických osob.

V případě návštěvníků webových stránek můžeme zpracovávat zejména údaje získané prostřednictvím souborů cookies či jiných onlineidentifikátorů. Jde zejména o:

 • IP adresa, ze které návštěvníci na webové stránky přistupují; informace o koncovém zařízení pro přístup (typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, operační systém), geolokační údaje, informace o navštívených webových stránkách či použitých mobilních aplikacích atd.

Elektronické komunikační prostředky a sociální sítě

V rámci své podnikatelské činnosti využíváme moderní technologie, které umožňují pohodlný přístup k našim službám. Jde zejména o nástroje spojené s užíváním internetu a s užíváním sociálních sítí. Komunikační kanály typu sociální sítě nám slouží zejména jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně neposkytujeme žádné služby.

Při komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, emailu a dalších komunikačních kanálů zpracováváme identifikační a kontaktní údaje včetně záznamů o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu. Účelem je zejména vyřízení požadavků našich zákazníků včetně těch potenciálních a provádění analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

2.2.2. Jaké zdroje využíváme k získání osobních údajů?

Osobní údaje, které zpracováváme, většinou získáváme přímo od subjektu osobních údajů. Poskytují nám je návštěvníci webu z vlastní vůle, a to prostřednictvím kontaktního formuláře, registračního formuláře pro založení uživatelského účtu, formuláře pro přihlášení newsletteru apod. Dalším zdrojem jsou potenciální zájemci o naše služby v rámci marketingových akcí a kampaní, dále pak individuální komunikace (písemná, emailová, telefonická) s uživateli webu, klienty a obchodními partnery včetně těch potenciálních. Osobní údaje získáváme také při uzavírání smluv či v průběhu trvání smluvního vztahu.

V odůvodněných případech můžeme osobní údaje vyhledávat informace i z otevřených zdrojů, seznamů a rejstříků.

Při návštěvě webových stránek může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

2.3. Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje?

Zpracování osobních údajů zahrnuje manuální i automatizované zpracování v našich informačních a výjimečně ve fyzické podobě.

Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti, pouze v rozsahu, který je v konkrétním případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. V potřebném rozsahu osobní údaje předáváme také třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

Příjemci osobních údajů jsou zejména zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové a IT služby na základě smlouvy. Obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména na území České republiky a nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (členské státy EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) ani mezinárodním organizacím. To platí i pro pro provozovatele reklamních a marketingových systémů, zejména Sklik, Facebook a Google LLC, kteří mají své sídlo na území EU.

Google analytics a obdobné služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies, více v dokumentu: Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby.

2.4.Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Nutnost doby uchování se pro různé typy údajů v kontextu různých služeb může lišit, a proto se bude lišit i skutečná doba uchovávání.

Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří: Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování našich služeb a pro zajištění našich podnikatelských činností? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování našich služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů.

Pokud nám udělíte souhlas výslovný se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen.

Pokud od nás dostáváte newsletter či obchodní sdělení, budeme je posílat tak dlouho, dokud nám jejich zasílání neodmítnete, případě po dobu, která je uvedena v textaci, když se přihlašujete k odběru, nebo nám dáváte souhlas s jejich zasíláním.

Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje likvidujeme.


3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Všechny jmenované informace najdete v tomto dokumentu.

Máte právo nás také přímo požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: účel zpracování; kategorie zpracovávaných osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny; doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

3.2. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to prostřednictvím kontaktních údajů na správce osobních údajů. V případě newsletteru a obchodních sdělení můžete svůj souhlas odvolat způsobem, který je uveden v každém e-mailu z naší strany (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud je zpracováváme pro marketingové účely, po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat. V dalších případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody k tomu, abychom v takovém zpracování pokračovali. Účel zpracování konkrétních osobních údajů je předmětem článku 2 tohoto dokumentu.

3.5. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány;
 • b) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • c) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz výše Právo vznést námitku proti zpracování);
 • d) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, vaší žádosti vyhovíme.

3.6. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete vedle práva na výmaz (viz výše Právo na výmaz) využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Při omezení zpracování jsme oprávněni vaše osobní údaje pouze uložit, další zpracování je možné jen s vaším souhlasem nebo ze zákonných důvodů.

Omezení osobních údajů se vztahuje na případy, kdy:

 • a) popíráte přesnost osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti údajů);
 • b) domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu;
 • c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení; výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno výše v článku Právo vznést námitku proti zpracování. Omezení trvá po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

3.7. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

3.8. Právo podat stížnost

Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů a sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

3.9. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dokument můžeme kdykoliv změnit formou vydání jeho nového úplného znění; jeho aktuální znění je uveřejněno na našich webových stránkách.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace také zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní také na zpracování osobních údajů dalších osob, se kterými jsme v rámci podnikatelské činnosti přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme uzavřený smluvní vztah.

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. ledna 2022, vydávají se na dobu neurčitou.