Přeskočit na obsah

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU

Tyto Podmínky užívání webu (dále jen Podmínky) upravují a definují užívání webových stránek na internetové adrese www.kocicinoviny.cz včetně všech subdomén a aplikací. Vztahují se na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá webové stránky Kočičí noviny. Vznikly jako prostor pro dobré zprávy, které pro radost a potěšení píší kočičí lidé, tedy redaktoři.

Těmito podmínkami a pravidly se řídí práva a povinnosti Provozovatele a všech uživatelů webu. Vztahují se na všechny návštěvníky tohoto webu (dále jen Uživatelé webu). Vstupem na jakoukoliv z webových stránek www.kocicinoviny.cz uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se k dodržování pravidel webu.

Provozovatelem webu je: Ing. Radka Křivánková, IČ: 75436698, Čučice 88, 664 91 Ivančice (dále jen Provozovatel). KONTAKT


Obsah dokumentu

1. OBSAH WEBU

Autorská práva

Etický kodex

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Externí odkazy

2. ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ WEBU

Odpovědnost za rizika

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. DALŠÍ INFORMACE

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


PODMINKY UŽÍVÁNÍ WEBU

I. OBSAH WEBU

Autorská práva

Provozovateli náleží autorská práva k obsahu webových stránek, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, stejně tak i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na tomto webu. Provozovatel je oprávněn vykonávat majetková práva k tomuto webu v souladu se zákonem o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Uživatel je povinen tato autorská práva ctít.

Jakékoliv užití stránek nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich šíření, kopírování a další zpracování je možné jen se souhlasem provozovatele, stránky přitom vždy musí být uvedeny jako zdroj.

Etický kodex

Provozovatel netoleruje v obsahu webu potlačování základních práv a svobod, jakoukoliv formu diskriminace ani propagaci extrémistických názorů. Dodržuje platné právní předpisy, etické zásady a obecně platné normy slušného chování.

Na webu mohou být publikovány i subjektivní názory. V redakčním obsahu jsou odlišeny vždy fakta od subjektivních názorů a stanovisek odlišeny. Redakční články jsou odděleny od článků inzertních a obchodních. Redaktoři pracují se zdroji.

Při vytváření obsahu stojí na první místo právo na informace. Deklaraci předávání objektivních, pravdivých a nezkreslených informací obsahuje dokument ETICKÝ KODEX.

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Obsah webu je určený pro širokou veřejnost a přizpůsobený srozumitelnosti a čitelnosti. Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách, přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Texty jsou vytvářeny s ohledem na přesnost a faktickou správnost, přesto redaktoři ani provozovatel webu nenese odpovědnost za případnou škodu v důsledku nepřesných informací. Nenese a nemůže nést zodpovědnost ani za případnou škodu, která vznikla v souvislosti s užíváním webu a obsažených informací.
Webové stránky nemají závazný charakter. Mají informativní účel a obecnou povahu, nemohou proto odrážet specifické požadavky jednotlivých uživatelů. Obsah webových stránek je vždy pouze informační. Informace na tomto webu si nekladou za cíl a v žádném případě nenahrazují konzultaci u odborníka. Obsažené informace nepředstavují v žádném případě výživová a zdravotní tvrzení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006. V případě konkrétních zdravotních potíží vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. V případě, že půjde o domácího mazlíčka, je pro řešení zdravotních potíží vyhrazena odborná veterinární pomoc.

Veškeré informace se vztahují k okamžiku uveřejnění. Mohou být aktualizovány a obnovovány. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu bez předchozího upozornění. Provozovatel současně vylučuje odpovědnost za trvalost obsahu tohoto webu. Veškeré informace mohou být kdykoliv pozměněny nebo zcela odstraněny. Nenese zodpovědnost ani za případné výpadky webu.
Provozovatel neodpovídá za závazky třetích osob, publikované na webu jako obchodní nabídka, reklama či inzerce. Neúčastní se právních vztahů, které uživatel navazuje s třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za obsah a formu komerční reklamy na webu, ani za obsah webu a internetových prezentací třetích stran, na které odkazuje prostřednictvím externích odkazů.

Externí odkazy

Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Provozovatel neřídí ani neovlivňuje obsah externích webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Stejně tak nepřebírá žádnou odpovědnost za webové stránky, které přivádějí uživatele na webové stránky www.kocicinoviny.cz, a které patří třetí straně.

2. ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ WEBU

Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku a nepoškozování dobrého jména Provozovatele ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny. Informace užité na webových stránkách Provozovatele smí Uživatel užívat (stahovat, zobrazovat, tisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Uživatel není oprávněn informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu a vědomí Provozovatele. Používané kopie informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská práva či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k informacím vztahují. Provozovatel nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím informací nedojde k porušení práv třetích osob.

Provozovatel webu poskytuje prostor pro vyjádření názorů uživatelů v komentářích u článků a na sociálních sítích. Nemusí odpovídat názorům Provozovatele. Za tyto názory a příspěvky nenese Provozovatel zodpovědnost. Není odpovědný ani za neredakční část webu, zejména blogy uživatelů.

Uživatelé nemohou zasahovat do struktury a obsahu webu, vyjma prostoru pro příspěvky a komentáře, které jsou k tomuto účelu vytvořeny a náležitě označeny. Uživatelé nesmí zasahovat do bezpečnosti webu, především webové stránky využívat k přenášení škodlivých kódů a souborů za účelem poškození provozovatele nebo dalších uživatelů.

Odpovědnost za rizika

Každý uživatel web užívá na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za případná rizika používání těchto stránek. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv přímé i nepřímé škody vzniklé s užíváním webu. Nezaručuje možnost připojení, ani plnou funkčnost.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přístup na webové stránky www.kocicinoviny.cz nebo využívání některých služeb poskytovaných provozovatelem těchto stránek může souviset s poskytováním údajů, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Při nakládání s osobními údaji provozovatel jako správce osobních údajů postupuje v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nazývaná také „GDPR“).

Provozovatel využívá osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jasně a srozumitelně stanoveného účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby respektoval zájem uživatelů a zamezoval újmě uživatele/subjektu těchto údajů. Osobní údaje zásadně nepředává třetím stranám, s výjimkou případů, kdy má souhlas, ukládá to nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem.
Zpracování osobních údajů se odvíjí od účelu, k jakému příslušné zpracování směřuje a toho, v jaké pozici vystupuje daný subjekt údajů. V případě návštěvníků webových stránek může Provozovatel zpracovávat zejména údaje získané prostřednictvím souborů cookies či jiných online identifikátorů, především za účelem vytváření uživatelsky zajímavého obsahu. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě souhlasu, který subjekt uděluje potvrzením na webovém rozhraní poté, co byl na používání cookies upozorněný prostřednictvím cookies lišty. Cookies lišta umístěná na našich stránkách obsahuje také výčet cookies a možnost jejich nastavení. Více informací o cookies a jejich nastavení v samostatném dokumentu ZÁSADY COOKIES.

O zpracování osobních údajů, povinnostech a právech subjektu osobních údajů, která z tohoto zpracování vyplývají Provozovatel srozumitelně informuje v samostatném dokumentu ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

4. DALŠÍ INFORMACE

Případné dotazy související s užíváním webu přijímá Provozovatel na emailové adrese info@kocicinoviny.cz. Při elektronické komunikaci není obsah zpráv šifrován. Nedoporučujeme proto emailem zasílat žádné osobní, důvěrné a tajné informace.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách Provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pokud se nějaká část těchto Podmínek stane z jakéhokoliv důvodu neplatná, oddělují se od zbývajících částí, aby neměly vliv na jejich platnost a vymahatelnost.

Podmínky užívání webových stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky v současné podobě byly zveřejněny dne 30. dubna 2022.